Projeto Web Standards - Home page

Predlog WaSP o osnovnim standardima

action
mission
members
resources

Ukratko

World Wide Web Konzorcijum (W3C) doneo je standarde za interpretiranje Web sadrŠaja.

Prave╩i programe za pristup Web sadrŠajima, koji u potpunosti ne podrŠavaju ove standarde, njihovi tvorci podjednako o╝te╩uju dizajnere prezentacija, firme i privatne korisnike.

Nedostatak op╝te podr╝ke W3C standarda ╦ini kori╝╩enje i razvoj tehnologija baziranih na Web-u nepotrebno komplikovanim i skupim.

Mi uvaŠavamo potrebu za inovacijama na trŠi╝tu koje se ubrzano razvija i menja. Ipak, osnovna podr╝ka postoje╩ih W3C standarda Šrtvovana je u ime takvih inovacija, uzrokuju╩i bespotrebno fragmentiranje Web-a na ╝tetu svih njegovih korisnika.

Na╝ cilj je da podrŠimo bazne standarde i ohrabrimo tvorce programa za Web da urade isto. Jedino na taj na╦in osigura╩e se jednostavan i jeftin pristup Web tehnologijama za sve.


Detalji

Kada govorimo o standardima za Web, mislimo na:

Strukturne jezike
HTML 4.0
XML 1.0

Prezentacione jezike
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (u razvoju)

Objektne modele
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Skript jezike
ECMAScript ("zvani╦na" verzija JavaScript-a)

...kao i na dolaze╩e standarde za programe ugraĽene u TV prijemnike i prenosive (PDA) ra╦unare.

Ovi standardi kreirani su od strane W3C (sa izuzetkom ECMAScript-a) sa namerom da izbalansiraju potrebe dizajnera za sofisticiranim prezentacionim mogu╩nostima i op╝tu potrebu da Web sadrŠaji budu dostupni sa ╝to ve╩eg broja razli╦itih ra╦unara i ostalih ureĽaja.

Da bi se postigao taj balans, svaki deo Web dokumenta izraĽuje se kao posebna celina. Zbog toga je bitna mogu╩nost razdvajanja strukturnog (HTML ili XML) dela prezentacije od njenog vizuelnog dela, kao i postojanje standardizovanog objektnog modela Web dokumenta. To je ujedno i razlog za╝to potpuna implementacija baznih standarda mora biti prioritetna tvorcima programa za Web, pre bilo kakvih poku╝aja da u svoje proizvode ugrade sopstvene inovacije.

HTML, XML, CSS i DOM predstavljaju mnogo vi╝e od skupa interesantnih tehnologija. Oni omogu╩avaju postojanje sofisticiranih i prikladnih, ali u isto vreme ╝iroko pristupa╦nih Web sadrŠaja.

Ovladavanje ovim tehnologijama je u initeresu Web dizajnera, ali taj proces je bitno oteŠan fragmentiranom i nekompatibilnom implemetacijom tih tehnologija. Kreiranje vi╝e verzija iste prezentacije, uzrokovano nekompatibilnostima izmeĽu programa za prikazivanje Web sadrŠaja, predstavlja gubitak vremena i sredstava za Web dizajnere i njihove klijente. Alternativni put za re╝avanje nekompatibilnosti ╦esto podrazumeva upotrebu zaobilaznih re╝enja, koja ograni╦avaju pregled Web sadrŠaja pomo╩u novih tehnologija kao ╝to su WebTV ili prenosni (PDA) ra╦unari.

Konsekventno, upotreba ovih tehnologija na predviĽeni na╦in zahteva ne samo od Web dizajnera da ovladaju njima, ve╩ i od tvoraca programa za pristup Web sadrŠajima da odrŠe svoja obe╩anja i podrŠe standarde.


Translator: Slobodan Markovic (twiddleateunet.yu)