Projeto Web Standards - Home page

Misja

action
mission
members
resources

Propozycja WaSP dotycz▒ca podstawowych standard█w

Zarys og█lny 

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) ustala standardy interpretacji zawartoĆci sieci WWW.WSP Wappentier

Wypuszczaj▒c na rynek przegl▒darki, kt█re nie wspieraj▒ jednakowo tych standard█w producenci szkodz▒ zar█wno developerom sieci WWW, biznesowi, jak i u°ytkownikom przed komputerami.

Brak jednolitego wsparcia dla standard█w zaproponowanych przez W3C sprawia, °e wykorzystanie technologii bazuj▒cych na sieci WWW staje si═ niepotrzebnie trudne i drogie.

Uznajemy potrzeb═ wprowadzania innowacji na dynamicznie rozwijaj▒cym si═ rynku internetowym. Jednak wsparcie, ju° istniej▒cych podstawowych standard█w W3C staje si═ ofiar▒ w imi═ innowacji, niepotrzebnie dziel▒c sie╩ WWW, co nie pomaga przecie° nikomu.

Naszym celem jest wspieranie rdzenia standard█w W3C. Zach═camy r█wnie° producent█w przegl▒darek, °eby robili to samo, co zapewni äatwy i powszechny dost═p do technologii zwi▒zanych z sieci▒ WWW.

 

Szczegۄy

Gdy m█wimy o standardach dla sieci WWW mamy na myĆli:

J═zyki struktur
HTML 4.0
XML 1.0

J═zyki prezentacyjne
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (w trakcie rozwoju)

Modele obiektowe
Document Object Model 1 Core HTML/XML

J═zyk skryptowy
ECMAScript ('oficjalna' wersja JavaScriptu opracowywana przez European Computer Manufacturers Association)

... a tak°e wyäaniaj▒ce si═ standardy jak te dla przegladarek telewizyjntch i PDA.

Te standardy zostaäy opracowane przez W3C (z wyj▒tkiem ECMAScriptu) z intancj▒ zachowania r█wnowagi pomi═dzy dwoma celami. Pierwszym z nich jest potrzeba projektant█w, kt█rzy chc▒ mie╩ szeroki zestaw bardziej wyszukanych narz═dzi do prezentacji informacji oraz interakcji z u°ytkownikiem. Drugim celem jest zwi═kszenie dost═pnoĆci do sieci WWW dla wi═kszej liczby przegl▒darek (oraz innych urz▒dzeĎ klienckich) i Ćrodowisk.

ěeby zachowa╩ t═ r█wnowag═ ka°da warstwa dokumentu zostaäa zaprojektowana jako cz═Ć╩ caäego szkieletu. Dlatego oddzielenie struktur HTML lub XML od prezentacji dokumentu oraz posiadanie og█lnego i przewidywalnego modelu obiektowego jest tak istotne. Dlatego tak°e peäne wsparcie zr═bu standard█w W3C powinno mie╩ pierwszeĎstwo przed wprowadzaniem specyficznych dodatk█w do przegl▒darek.

HTML,XML,CSS oraz DOM nie s▒ tylko zestawem interesuj▒cych technologii. WäaĆnie one umo°liwiaj▒ kreowanie serwis█w internetowych speäniaj▒cych obydwa cele, bardziej wyszukan▒ i Ćcisä▒ prezentacj═ informacji oraz szerok▒ dost═pnoĆ╩.

W interesie developer█w le°y nauka u°ywania tych technologii zgodnie z intencjami ich tw█rc█w. Lecz jest to dziĆ trudne z powodu podziaä█w i cz═stych niekompatybilnoĆci implementacji tych technologii. Budowanie wielu wersji tej samej strony tylko z powodu niekompatybilnoĆci pomi═dzy przegl▒darkami jest niekorzystne i nieopäacalne zar█wno dla developer█w jak i ich klient█w. Alternatyw▒ pozostaje tylko omijanie niekompatybilnoĆci za pomoc▒, cz═sto skomplikowanych rozwi▒zaĎ i sztuczek. Jest to jednak kosztowne, °eby rozwi▒zania byäy dostateczne elastyczne nie tylko dla przegl▒darek komputerowych, ale tak°e dla tych telewizyjnych i PDA.

Zatem powszechne u°ycie tych technologii zgodnie z intencjami autor█w nie tylko wymaga od developer█w nauki ich u°ywania, ale tak°e zobowi▒zania si═ producent█w przegl▒darek do wspierania ich.


       

Przekäad: Tomasz Bäachowicz