You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

Projeto Web Standards - Home page

Predlog WaSP o osnovnim standardima

action
mission
members
resources

Ukratko

World Wide Web Konzorcijum (W3C) doneo je standarde za interpretiranje Web sadr�aja.

Prave�i programe za pristup Web sadr�ajima, koji u potpunosti ne podr�avaju ove standarde, njihovi tvorci podjednako o�te�uju dizajnere prezentacija, firme i privatne korisnike.

Nedostatak op�te podr�ke W3C standarda �ini kori��enje i razvoj tehnologija baziranih na Web-u nepotrebno komplikovanim i skupim.

Mi uva�avamo potrebu za inovacijama na tr�i�tu koje se ubrzano razvija i menja. Ipak, osnovna podr�ka postoje�ih W3C standarda �rtvovana je u ime takvih inovacija, uzrokuju�i bespotrebno fragmentiranje Web-a na �tetu svih njegovih korisnika.

Na� cilj je da podr�imo bazne standarde i ohrabrimo tvorce programa za Web da urade isto. Jedino na taj na�in osigura�e se jednostavan i jeftin pristup Web tehnologijama za sve.


Detalji

Kada govorimo o standardima za Web, mislimo na:

Strukturne jezike
HTML 4.0
XML 1.0

Prezentacione jezike
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (u razvoju)

Objektne modele
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Skript jezike
ECMAScript ("zvani�na" verzija JavaScript-a)

...kao i na dolaze�e standarde za programe ugra�ene u TV prijemnike i prenosive (PDA) ra�unare.

Ovi standardi kreirani su od strane W3C (sa izuzetkom ECMAScript-a) sa namerom da izbalansiraju potrebe dizajnera za sofisticiranim prezentacionim mogu�nostima i op�tu potrebu da Web sadr�aji budu dostupni sa �to ve�eg broja razli�itih ra�unara i ostalih ure�aja.

Da bi se postigao taj balans, svaki deo Web dokumenta izra�uje se kao posebna celina. Zbog toga je bitna mogu�nost razdvajanja strukturnog (HTML ili XML) dela prezentacije od njenog vizuelnog dela, kao i postojanje standardizovanog objektnog modela Web dokumenta. To je ujedno i razlog za�to potpuna implementacija baznih standarda mora biti prioritetna tvorcima programa za Web, pre bilo kakvih poku�aja da u svoje proizvode ugrade sopstvene inovacije.

HTML, XML, CSS i DOM predstavljaju mnogo vi�e od skupa interesantnih tehnologija. Oni omogu�avaju postojanje sofisticiranih i prikladnih, ali u isto vreme �iroko pristupa�nih Web sadr�aja.

Ovladavanje ovim tehnologijama je u initeresu Web dizajnera, ali taj proces je bitno ote�an fragmentiranom i nekompatibilnom implemetacijom tih tehnologija. Kreiranje vi�e verzija iste prezentacije, uzrokovano nekompatibilnostima izme�u programa za prikazivanje Web sadr�aja, predstavlja gubitak vremena i sredstava za Web dizajnere i njihove klijente. Alternativni put za re�avanje nekompatibilnosti �esto podrazumeva upotrebu zaobilaznih re�enja, koja ograni�avaju pregled Web sadr�aja pomo�u novih tehnologija kao �to su WebTV ili prenosni (PDA) ra�unari.

Konsekventno, upotreba ovih tehnologija na predvi�eni na�in zahteva ne samo od Web dizajnera da ovladaju njima, ve� i od tvoraca programa za pristup Web sadr�ajima da odr�e svoja obe�anja i podr�e standarde.


Translator: Slobodan Markovic (twiddleateunet.yu)