You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

The Web Standards Project - Home

Misyonumuz

action
mission
members
resources
 

WaSP Temel Standartlar Teklifi

�zet

World Wide Web Consortium'u (W3C) web �zerindeki bilginin sa�l�kl� da��l�m� i�in belli standartlar olu�turmu�tur.WSP mascot

Taray�c� yaz�l�mlar� �reten firmalar, bu standartlara b�t�n�yle uymayan �r�nleriyle, web tasar�mc�lar�n�, i�letmeleri ve kullan�c�lar� y�pratmaktad�rlar.

W3C standartlar�na b�t�n�yle uyulmamas�, web teknolojilerinin kullan�m� ve geli�tirilmelerini gereksiz yere zorla�t�rmakta ve pahal�la�t�rmaktad�r.

Son derece h�zla ilerleyen bu pazarda, yenili�in �nemini biz de g�r�yor ve kavr�yoruz. Ancak yerle�mi� W3C standartlar�na uyumun yenilik mazereti alt�nda g�z ard� edilmi� olmas�, web'i gereksiz yere par�alamaktad�r ve bu durum kimseye fayda sa�lamamaktad�r.

Bizim amac�m�z bu �ekirdek standartlar� desteklemek ve taray�c� �reten firmalar� da buna �zendirerek herkesin web teknolojilerini kolayca ve gereksiz maliyet art��lar�ndan etkilenmeden kullanabilmelerini sa�lamakt�r.

 

A��l�m 

Bahsetti�imiz "standartlar" �unlard�r:

Yap�sal Lisanlar
HTML 4.0
XML 1.0

Prezantasyon Lisanlar�
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (geli�tirilme a�amas�ndad�r)

Object Modelleri
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Scripting
ECMAScript (JavaScript'in "resmi" versiyonu)

... ile televizyon ve PDA tabanl� taray�c�lar i�in yeni belirmekte olan standartlard�r.

Bu standartlar (ECMAScript hari�) W3C taraf�ndan web'in en �ok say�da kullan�c�ya (taray�c�lar, platformlar ve di�er cihazlar yard�m�yla) a��labilmesi amac�yla tasar�mc�lar�n geli�mi� prezantasyon ve interaktif �zelliklere olan ihtiyac�na cevaben olu�turulmu�tur.

Web dok�man�n�n her par�as� bahsedilen dengeyi korumak �zere "b�t�n" g�z �n�nde tutularak tasarlanm��t�r. Bu y�zdendir ki yap�sal olan HTML yada XML'in, dok�man�n prezantasyonundan ayr� tutulmas� yada standart ve uyarlanabilen bir object modelinin olu�turulmas� gereklidir. Ve yine bu y�zdendir ki taray�c� �reten firmalar�n kendi �r�nlerine has �zellikleri tasarlamaya ba�lamadan �nce bahsedilen �ekirdek standartlara b�t�n�yle uymalar� �ok �nemlidir.

HTML, XML, CSS ve DOM ilgi �ekici teknolojiler olman�n �tesinde en �nemli iki hedef olan sofistike ve do�ru prezantasyon ile en �ok kullan�c�ya ula��m da kullan�lan tasar�m ara�lar�d�r.

Bu y�zdendir ki web yaz�l�mc� ve dizaync�lar�n�n bu teknolojileri tasarland�klar� ama�lar�na uygun bir �ekilde kullanmay� ��renmeleri kendilerine fayda sa�layacakt�r. Fakat bunun uygulanmas�n�n s�z� edilen teknolojilerin �u andaki fregmante ve uyumsuz kullan�m tarzlar�n� g�z �n�ne ald���m�zda son derece zor oldu�u ortaya ��kar. Bir web sayfas�n�n, taray�c�lar aras�ndaki uyumsuzluklar y�z�nden birden fazla versiyonunu olu�turmak hem web tasar�mc�lar�n� hem de servislerini sunduklar� i�letmeleri zor durumda b�rakmakta ve gereksiz zaman ve para israf�na neden olmaktad�r. Bu durumu �nlemek i�in geli�tirilen alternatif �areler ise hem tasar�mc�lar ve m��terileri i�in gereksiz maliyet art��lar� yaratmakta hem de geli�tirilen web sayfalar�n�n yeni beliren televizyon ve PDA tabanl� taray�c�larla uyumsuz olmas�na yol a�maktad�r.

Bu sebeple bahsedilen teknolojilerin ama�lar�na uygun kullan�m�, web tasar�mc�lar�n�n bunlar� do�ru kullanmay� ��renmesinin yan�nda, taray�c� yaz�l�m� �reten firmalar�n da �r�nlerini s�z verdikleri gibi bahsedilen standartlara uygun �retmelerini gerektirmektedir.

Trans.: S. Uresin