You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

Projeto Web Standards - Home page

Misja

action
mission
members
resources

Propozycja WaSP dotycz�ca podstawowych standard�w

Zarys og�lny 

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) ustala standardy interpretacji zawarto�ci sieci WWW.WSP Wappentier

Wypuszczaj�c na rynek przegl�darki, kt�re nie wspieraj� jednakowo tych standard�w producenci szkodz� zar�wno developerom sieci WWW, biznesowi, jak i u�ytkownikom przed komputerami.

Brak jednolitego wsparcia dla standard�w zaproponowanych przez W3C sprawia, �e wykorzystanie technologii bazuj�cych na sieci WWW staje si� niepotrzebnie trudne i drogie.

Uznajemy potrzeb� wprowadzania innowacji na dynamicznie rozwijaj�cym si� rynku internetowym. Jednak wsparcie, ju� istniej�cych podstawowych standard�w W3C staje si� ofiar� w imi� innowacji, niepotrzebnie dziel�c sie� WWW, co nie pomaga przecie� nikomu.

Naszym celem jest wspieranie rdzenia standard�w W3C. Zach�camy r�wnie� producent�w przegl�darek, �eby robili to samo, co zapewni �atwy i powszechny dost�p do technologii zwi�zanych z sieci� WWW.

 

Szczegۄy

Gdy m�wimy o standardach dla sieci WWW mamy na my�li:

J�zyki struktur
HTML 4.0
XML 1.0

J�zyki prezentacyjne
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (w trakcie rozwoju)

Modele obiektowe
Document Object Model 1 Core HTML/XML

J�zyk skryptowy
ECMAScript ('oficjalna' wersja JavaScriptu opracowywana przez European Computer Manufacturers Association)

... a tak�e wy�aniaj�ce si� standardy jak te dla przegladarek telewizyjntch i PDA.

Te standardy zosta�y opracowane przez W3C (z wyj�tkiem ECMAScriptu) z intancj� zachowania r�wnowagi pomi�dzy dwoma celami. Pierwszym z nich jest potrzeba projektant�w, kt�rzy chc� mie� szeroki zestaw bardziej wyszukanych narz�dzi do prezentacji informacji oraz interakcji z u�ytkownikiem. Drugim celem jest zwi�kszenie dost�pno�ci do sieci WWW dla wi�kszej liczby przegl�darek (oraz innych urz�dze� klienckich) i �rodowisk.

�eby zachowa� t� r�wnowag� ka�da warstwa dokumentu zosta�a zaprojektowana jako cz͏� ca�ego szkieletu. Dlatego oddzielenie struktur HTML lub XML od prezentacji dokumentu oraz posiadanie og�lnego i przewidywalnego modelu obiektowego jest tak istotne. Dlatego tak�e pe�ne wsparcie zr�bu standard�w W3C powinno mie� pierwsze�stwo przed wprowadzaniem specyficznych dodatk�w do przegl�darek.

HTML,XML,CSS oraz DOM nie s� tylko zestawem interesuj�cych technologii. W�a�nie one umo�liwiaj� kreowanie serwis�w internetowych spe�niaj�cych obydwa cele, bardziej wyszukan� i �cis�� prezentacj� informacji oraz szerok� dost�pno��.

W interesie developer�w le�y nauka u�ywania tych technologii zgodnie z intencjami ich tw�rc�w. Lecz jest to dzi� trudne z powodu podzia��w i cz�stych niekompatybilno�ci implementacji tych technologii. Budowanie wielu wersji tej samej strony tylko z powodu niekompatybilno�ci pomi�dzy przegl�darkami jest niekorzystne i nieop�acalne zar�wno dla developer�w jak i ich klient�w. Alternatyw� pozostaje tylko omijanie niekompatybilno�ci za pomoc�, cz�sto skomplikowanych rozwi�za� i sztuczek. Jest to jednak kosztowne, �eby rozwi�zania by�y dostateczne elastyczne nie tylko dla przegl�darek komputerowych, ale tak�e dla tych telewizyjnych i PDA.

Zatem powszechne u�ycie tych technologii zgodnie z intencjami autor�w nie tylko wymaga od developer�w nauki ich u�ywania, ale tak�e zobowi�zania si� producent�w przegl�darek do wspierania ich.


       

Przek�ad: Tomasz B�achowicz